neznámý autor, akvarel, kolem 1840, výřez, z Kateřina Bečková--Zmizelá Praha

8. listopadu od 1800
Beseda s Mgr. KARLEM ŽROUTEM,

vedoucím odboru dopravy a životního prostředí městské části praha 1

 

KOMPETENCE Odboru dopravy a životního prostředí:

Pro zvláštní užívání pozemních komunikacích vydává povolení k umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení (tržiště, restaurační zahrádky), k provádění stavebních prací a stavebních záborů, k audiovizuální tvorbě, k pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Provádí kontrolu vydaných povolení. Zjištěné přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství a přestupky proti veřejnému pořádku řeší v blokovém řízení nebo v přestupkovém řízení dle zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

Dle § 2 zák.č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, vydává souhlasy k vjezdu vozidel na pěší zónu v MČ Praha 1 a ke stání vozidel v zóně”D” v levobřežní části MČ Praha 1.

Oddělení životního prostředí Spravuje veřejnou zeleň, vydává povolení ke kácení stromů , přijímá žádosti o povolení pořádání akcí v plochách veřejné zeleně a povoluje vjezdy na parkové cesty v plochách veřejné zeleně. Zajišťuje správu a údržbu dětských hřišť a veřejných WC. Zajišťuje správu technických zařízení kašen, fontán.

Vyjadřuje se a stanovuje podmínky ke konání ohňostrojů na území MČ Praha 1. V oblasti čistoty a odpadů zajišťuje likvidaci černých skládek na území MČ Praha 1, informuje občany i podnikatelské subjekty o způsobu a systému nakládání s odpady. Zajišťuje na území MČ Praha 1 úklid psích exkrementů.

 

 

© 2006–2012 Komunitní centrum Kampa